Nyköpings Segelsällskap stadgar

Antagna årsmötet 2009 (Ladda hem en PDF version av stadgarna här)

§1 Namn
Nyköpings Segelsällskap (NYSS), bildat i juni 1889, är en sammanslutning av båtsportintresserade medlemmar främst inom Nyköpings Kommun.

§2 Ändamål och syfte
NYSS ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom att:

 • ge medlemmarna möjligheter att utveckla och odla sitt intresse för båtsport.
 • tillvara deras intressen i frågor som rör bl. a småbåtshamnar och uppläggningsplatser.
 • aktivt förvalta klubbholmen Broken samt övriga anläggningar.
 • vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
 • främja medlemmarnas intresse att deltaga och representera NYSS på tävlingar.
 • samarbeta med övriga båtsportsällskap i Sörmland.
 • med olika arrangemang inom NYSS ram verka för medlemmarnas trevnad.
 • aktivt slå vakt om vår skärgårdsnatur.

§3 Medlemskap
Medlem inväljs av styrelsen efter ansökan på särskild blankett, som NYSS tillhandahåller. Styrelsen äger rätt att avgöra om den sökande skall intagas i Sällskapet eller ej.

Vid beslut att avslå medlemsansökan skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iakttaga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslutet om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RFs stadgar.

Antagen medlem skall tilldelas NYSS stadgar sedan fastlagd medlemsavgift er lagts Sällskapet.

Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar Sällskapet eller dess anseende kan uteslutas efter styrelsebeslut.

Medlem räknas som senior fr.o.m. det år man fyller 18 år.

Medlem som inte inom 1 månad efter avisering från NYSS erlägger föreskriven medlemsavgift kan, efter styrelsens prövning, ansetts ha utträtt ur Sällskapet.

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem utnämnas till hedersledamot.

§4 Beslutande organ

 • Årsmötet
 • Allmänt möte
 • Styrelsen

§5 Verksamhetsår
Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår är 1 september – 31 augusti (09.01-08.31).

§6 Avgifter
Medlem skall erlägga av årsmötet beslutade avgifter.

Hedersledamot är befriad från avgifter.

§7 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen.

Datum och plats för årsmötet beslutas senast 1 månad i förväg och meddelas via annons i ortstidningen senast tre veckor förväg.

Medlem som har betalt förfallna årsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt.

Motioner från enskilda medlemmar till års mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötet.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 • Mötets öppnande.
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fastställande av dagordning samt fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.
 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Två justeringsmän, tillika rösträkna-re, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 • Behandling av styrelsens verksam-hetsberättelse.
 • Behandling av balansräkning och resultaträkning.
 • Föredragning av revisionsberättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av budget, avgifter och arvoden.
 • Val av Sällskapets ordförande för 1 år.
 • Val av vice ordförande för 2 år att ersätta ordförande vid behov såsom tillförordnad ordförande.
 • Val av tre ordinarie styrelseledamö-ter för en tid av 2 år.
 • Val av revisor jämte suppleant för en tid av 2 år.
 • Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en (1) utses till ordförande och en skall vara styrelsemedlem.
 • Av styrelsen hänskjutna frågor.
 • Motioner

§8 Allmänt möte
Allmänt möte hålls när styrelsen så finner påkallat, revisor eller minst 1/10 av Sällskapets medlemmar skriftligen och med motivering gör framställning härom.

Kallelse till allmänt möte skall annonseras i ortstidningen senast tre veckor i förväg.

Förslag som medlem önskar få behandlade skall inlämnas till styrelsen minst 14 dagar före mötet. Förslagen skall tas upp på mötet och protokollföras.

§9 Styrelse
Det åligger styrelsen, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar, att:

 • representera Sällskapet
 • förbereda inkomna ärenden
 • upprätta verksamhetsberättelse och budgetförslag
 • fastställa av varvskommittén upprättade regler och föreskrifter
 • förvalta Sällskapets medel och ansvara för dess ekonomi
 • ange uppdrag för arbetsgrupper med speciella uppgifter
 • i god tid före seglationens början tillsätta klubbvakt vid klubbholmen Broken
 • i ovanstående och övriga frågor vara Sällskapets organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt 8 ledamöter och utser inom sig:

 • kassör
 • sekreterare
 • varvsförvaltare
 • Brokenförvaltare
 • ungdomsansvarig
 • eskaderchef
 • klubbmästare

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet valda ledamöter är närvarande

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§10 Revision
Sällskapets verksamhet granskas av två revisorer.

Kassören skall i god tid överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§11 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara ordförande och en skall vara styrelsemedlem.

Valberedningens förslag överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§12 Verksamheter
Inom Sällskapet finns följande verksamheter:

 • Seglingsverksamhet
 • Ungdomsverksamhet
 • Varvsverksamhet
 • Klubbholmeverksamhet

Medlem som under seglingssäsongen endast representerar NYSS äger rätt att deltaga i Sällskapets slutna tävlingar om vandringspriser.

Det åligger Seglingsverksamheten:

 • Att arrangera kappseglingar enligt Svenska Seglarförbundets regler och Sällskapets bestämmelser
 • Eskaderchefen handlägger i kappseglingsfrågor alla övergripande kontakter med andra klubbar och Svenska Seglarförbundet
 • Eskaderchefen har det övergripande ansvaret för kappseglingsverksamheten
 • Eskaderchefen skall inför seglingssäsongen utarbeta en budget som sedan ingår i styrelsens budgetförslag
 • Eskaderchefen ansvarar för att Sällskapets tävlingsmateriel vårdas och att en inventarieförteckningen hålls aktuell

Ungdomsverksamheten åligger:

 • Att främja ungdomars intresse för sjösport och segling och lära dem umgås med sjö och natur på ett riktigt sätt
 • Ungdomsansvarig skall för varje verksamhetsår utarbeta en budget
 • Ungdomsansvarig har det över-gripande ansvaret för Sällskapets anläggning på Brandholmen samt där förvarad utrustning

Varvsverksamheten

Förvaltning av Sällskapets varvsanläggning med tillhörande byggnader, bryggor, maskiner och andra anläggningar handhas av varvsförvaltaren tillsammans med utsedd arbetsgrupp vilka bildar Varvskommittén. Varvsförvaltaren har det övergripande ansvaret för varvsverksamheten. Varvskommittén åligger att:

 • Uthyra båtplatser för vinterförvaring
 • Föra liggare över de båtar som vin-terförvaras på varvet
 • Utarbeta en budget för kommande verksamhetsår
 • Leda arbetet vid båtarnas sjösättning och torrsättning samt förflyttning inom varvsområdet och därvid tillse att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtages för att förhindra olyckor
 • I övrigt arbeta enligt de direktiv styrelsen beslutar

5a) Varje medlem i Sällskapet äger rätt att i mån av utrymme och i turordning vinterförvara sin båt på varvet samt utnyttja övriga anordningar mot av årsmötet fastställda avgifter. Medlem som önskar förvara sin båt på varvet skall meddela varvsförvaltaren detta senast 15 augusti. Anmälan är bindande. Om medlems- och varvsavgifter inte erläggs inom föreskriven tid äger Föreningen, genom varvsförvaltaren, rätt att avhysa medlemmens båt från varvsområdet. Eventuella kostnader för Segelsällskapet i samband med detta debiteras båtägaren.

Varvsverksamheten är avsedd för vinter-förvaring av medlemmarnas båtar. I de fall en medlem inte kan eller har för avsikt att sjösätta sin båt utan vill helårsförvara denna på varvet (t.ex. vid sjukdom, tillfällig förändring i livssituationen, reparations- eller ombyggnadsarbeten) skall detta godkännas av styrelsen, genom varvsförvaltaren. All helårsförvaring är tidsbegränsad till 1 år i taget och mot särskild avgift.

5b) Rätt till s.k ”fast plats” i båthall tillkommer i första hand de medlemmar, som medverkat i byggandet av båthallarna eller på annat sätt utfört motsvarande arbets-insats. Skulle medlem med ”fast plats” inte disponera sin plats under en samman-hängande tid av 5 år, har han förverkat rätten till fast hallplats5c) Styrelseledamöter och slipfogdar äger rätt till hallplats så länge de har sina respektive uppdrag samt tillgodoräknas för varje år 1/6 arbetsinsats för erhållande av fast plats

5d) Medlem som önskar ligga i hall på ledig s.k. ”ettårsplats” skall ansöka om sådan plats senast den 15 juni varje år. Ansökan skall sändas till varvsförvaltaren och innehålla uppgifter om båttyp samt båtens längd och bredd

5e) Vid fördelning av platserna tas i första hand hänsyn till antalet medlemsår men också till båtens storlek, vilket innebär att turordningen inte alltid kan följas bokstavligen. I första hand gäller en båt per medlem i hall.

5f) Hallplats kan inte överlåtas

5g) Medlem som utnyttjar varvsplats är skyldig att deltaga i eventuella nybyggnads- eller reparationsarbeten av varvsanläggningen efter styrelsebeslut om sådant arbete skall utföras. Medlem som inte utnyttjar ”ettårs-plats” är skyldig att deltaga i eventuella nybyggnads- eller reparationsarbeten av varvsanläggningen efter styrelsebeslut om sådant arbete skall utföras. Vid uppnådd arbetsinsats motsvarande nybyggnationen (40 timmar) erbjuds medlemmen fast hallplats

5h) Varvets slip- och transportan-ordningar får endast användas under ledning av varvsförltare eller slipfogde

5i) Avgifter för uppläggning, sjösättning etc. bestäms årligen av Årsmötet. Avgifterna skall erläggas i förskott

5j) Nycklar till och materielbodar samt stora grindar handhas av varvs-förvaltaren och slipfogdarna. Nyckel till varvsområdets små grindar, samlings-lokalen och toaletterna kan lösas av medlemmarna hos varvsförvaltaren eller på NYSS expedition.

5k) Medlem/båtägare som inte följer varvskommitténs regler eller inte rättar sig efter slipfogdarnas anvisningar, riskerar att förlora rätten att förvara sin båt på varvet

5l) Varvskommittén utarbetar ordnings-regler och ombesörjer skötselfrågor för varvet.

5m) Medlem som säljer sin båt under tiden den är torrsatt på varvet är fullt ansvarig för den till dess nya ägaren avlägsnat den från varvet, alternativt tecknat medlemskap och ansökt om och blivit tilldelad vinterplats på varvet.

5n) Medlem som förvarar båt på Sällskapets varvsanläggning är skyldig att ha gällande försäkring som täcker sjösättning och upptagning samt ansvar mot tredje man.

Klubbholmeverksamheten:

Brokenförvaltaren har det övergripande ansvaret för förvaltningen av Broken med tillhörande byggnader, bryggor, båtar och andra anlägningar och inventarier. Det åligger Brokenförvaltaren att för kommande verksamhetsår utarbeta en budget samt att i övrigt arbeta enligt de direktiv styrelsen beslutar.

§13 Medlemmarnas arbetsinsats
För att i ekonomiskt hänseende kunna genomföra reparationer och andra förekommande arbeten som behöver utföras vid NYSS varvsanläggning, Broken eller någon annan av Sällskapets tillhörigheter måste medlemmar anlitas.

Bestämmelserna för medlemmarnas arbetsinsats är följande:

 • Medlem som har båt på NYSS varv är skyldig att vid behov utföra arbeten på varvanläggningen. Kallelse till sådan arbetsplikt utfärdas av varvsförvaltaren
 • Alla medlemmar är skyldiga att vid behov utföra arbeten på Sällskapets hus, brygg- or, klubbholme och övriga anläggningar. Kallelse till sådan arbetsplikt utfärdas av styrelsen.
 • Kallelse till arbete skall ske skriftligt minst tre veckor före arbetets utförande. Endast en kallelse utgår per arbetstillfälle. Om förhinder föreligger skall detta i förväg meddelas ansvarig arbetsledare.
 • Till arbetsplikt kan uttagas medlemmar upp till 66 år. Undantagna är de som genom sjukdom är förhindrade.
 • Medlemmar som inte fullgör arbetsplikt enl. 1 eller 2 ovan debiteras en avgift för varje utebliven timme enl. taxa som fastställs av NYSS Årsmöte. Vid kallelse till arbete enl. 1. eller 2 ska det klart framgå hur många timmar arbetet omfattar.

§14 Arbetsgrupper
Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen.

§15 Beslut och val
Alla ärenden avgörs med en enkel majoritet med undantag för § 18 och § 19. Avgöranden sker genom öppen omröstning. Undantag är om någon vid val fordrar sluten omröstning. Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, vid val sker lottning.

§16 Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller ordföranden, kassören eller sekreteraren, två i förening eller av styrelsen utsedd person.

§17 Förtjänsttecken
Sällskapet har instiftat följande förtjänst-tecken:

 • HILMERS HUGGARE
 • FÖRTJÄNSTMÄRKET
 • FÖRTJÄNSTPLAKETTEN

vilka kan tilldelas medlemmar och utomstående.

Styrelsen beslutar om utdelning av förtjänsttecken. Kandidat till förtjänsttecken får ej närvara när frågan behandlas.

HILMERS HUGGARE

Nämnda förtjänsttecken är avsett att utdelas till medlem som icke tidigare erhållit någon utmärkelse av Sällskapet men som visat god vilja och stort intresse för de uppgifter som anförtrotts denne. Tecknet kan också utdelas för utförd prestation av något slag. Högst två av detta hederstecken bör årligen utdelas.

FÖRTJÄNSTMÄRKET

Medlem som under tio år varit ordinarie ledamot av Sällskapets styrelse eller som under minst lika lång tid varit verksam med mer betungande verksamhets- eller kommittéarbete och som visat stort intresse för Sällskapets administrativa verksamhet kan tilldelas Sällskapets förtjänstmärke. Undantag från bestämmelsen kan göras i speciella fall efternoggrann prövning.

FÖRTJÄNSTPLAKETTEN

Medlem som tidigare erhållit Sällskapets förtjänstmärke och som genom fortsatt intresserat arbete för Sällskapet visat sig kvalificerad till högre utmärkelse kan tilldelas förtjänstplaketten. Plaketten kan även tilldelas medlem för utförd berömlig gärning eller seglingsbragd.

Förtjänstplaketten kan även tilldelas utom Sällskapet stående person vilken genom donation eller på annat gjort sätt gjort Sällskapet stora tjänster eller som utfört berömlig gärning inom sjösportens område. Förtjänstplaketten utdelas i högst ett (1) exemplar årligen.

§18 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie Årsmöte. 3/4 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet. Förslag till ändring av stadgarna får avges skriftligen av såväl medlem som styrelsen.

§19 Sällskapets upplösning
Beslut om Sällskapets upplösning skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande Årsmöten.

Beslutas om upplösning tillfaller samtliga Sällskapets tillgångar Nyköpings Kommun att användas till sjösportfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte styrkta avskrifter av styrel-sens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- resultat-räkning, skall omedelbart tillställas SSF.

§20 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande Årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras i styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan i allmän dom-stol. Tvist om tillämpningen av dessa stadgar skall istället avgöras enligt Lagen om Skilje-förfarande.