Örsbaken Doublehanded

Till Karl-Bertil Forslunds minne

SPONSORER

Tävlingen är öppen för alla SRS-kölbåtsklasser med 0,90 eller högre i SRS-tal med högst två personers besättning (shorthanded).

Datum: 2015-05-16
Arrangör: Nyköpings Segelsällskap

Sista anmälningsdag den 11 maj 2015


Inbjudan (PDF) | Anmälan (Stängd) | Anmälda

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) med Appendix S samt SRS reglerna.

1.2 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:

Enskrovs kölbåtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0,900 och högre.
Båtar kommer att delas in i startgrupper efter SRS tal där de med lägre SRS startar först.
”Entypsklass” seglas för kölbåtar med minst 3 deltagare.
En totalsegrare kommer dessutom att utses för samtliga deltagande båtar

1.3 För tävlingen gäller oavsett om det är en Standardbåt, Mätbrevsbåt, eller Klassbåt, att alla tävlar med sitt ordinarie SRS tal. Om ett ”Shorthanded SRS tal” finns (SRSs) får detta användas. Eventuellt Mätbrev ska uppvisas.

1.4 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS tabellen, eller i sitt SRS/SRSv mätbrev för kappsegling utan undanvindsegel får anmälas utan sådana segel.
Detta ska anmälas till NYSS kappseglingsansvarige senast den 11 maj 2015

1.5 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören

1.6 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt

1.7 Användning av autopilot är tillåtet under tävlingen. Detta ändrar KSR 52.

1.8 Rorsmansförklaring skall vara ifylld.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Deltagarantalet är begränsat till 50 båtar. Plats i regattan bereds allteftersom en giltig anmälning har kommit in.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska ske senast 11 maj på NySS hemsida (www.nyss.nu). Efteranmälan kan ske på plats i klubbhuset på Broken fram till skepparmötet mot en förhöjd avgift. Om båten efteranmäls, anses den segla med undanvindsegel per automatik.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:

– Båttyp
– SRS-tal
– Segelnummer
– Anmälare (ägare eller rorsman)
– Besättning (gast)
– Anmälarens adress, telefonnummer, e-mail adress och klubbtillhörighet inkl. förkortning.
– Samtidigt, om så önskas, även anmälan om man avser segla utan undanvindsegel.

3.3 Anmälningsavgiften är 250 kronor och betalas in på bankgiro 753-5305 senast den 11 maj 2015. På inbetalningen skall det anges båttyp, segelnummer samt namn på rorsman. (exempel: Rival 22, Swe 78, Kalle Kuling)

3.4 Anmälan är inte giltig om inte anmälningsavgiften har betalats. Alternativt kan anmälningsavgiften betalas vid ankomst till Broken, men då till den högre kostnaden av en efteranmälan. Dessutom gäller att endast giltig anmälan gäller för plats i kön om maxantal båtar uppnås.

3.5 Avgiften för efteranmälan är 350 kronor.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i NySS klubbhus på Broken, senast kl. 09.15 på tävlingsdagen.

4.2 Om SRS-mätbrev krävs, ska detta visas upp innan en båt kappseglar. Stickprovskontroller av att båtarna överensstämmer med reglerna kan göras under tävlingen.

5 Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6 Tidsprogram

6.1 Program:

– Registrering: Expeditionen öppnar 08.00 på tävlingsdagen.
– Skepparmöte 09.30
– Första varningssignal tidigast 11.00
– Prisutdelning sker på Broken på kvällen, priser till klassvinnare- och totalsegrare.

6.2 En kappsegling är planerad.

7. Genomförande

7.1 Seglingen genomförs med skilda starter för respektive SRS startgrupp/klass. Klassen med båtar med lägst SRS tal startar först, varefter de övriga klasserna startar, så att de med högst SRS tal startar i den sista starten. Ev. entypsklasser startar tillsammans med den SRS klass de inräknas i.

7.2 Resultat kommer att räknas fram med korrigerad tid enl. SRS reglerna.

8 Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingen genomförs på en bana kring och på Örsbaken mellan Oxelösund och Broken.

9. Banan

9.1 Flera alternativa banor finns att välja på. Vilken bana samt riktning på banan (med el moturs) bestäms av seglingsledningen och meddelas på skepparmötet.

Samtliga banor är skärgårdsbanor runt i huvudsak fasta märken, belägna i området mellan Sälgrund, Lillhammarsgrund, Ålö, samt Broken i Örsbakenområdet. Banans längd mellan 15 och 25 distansminuter.

10 Priser

10.1 Priser kommer att delas ut dels i varje SRS klass och entyps-klass, samt till totalvinnaren. Utlottning av nyttopriser till besättningar närvarande vid prisutdelningen kommer att ske.


Kontaktperson
Per Sandberg: 0768-95 83 39
Eskaderchef NySS

e-mail: sekr@nyss.nu

Nyköpings Segelsällskap hälsar alla hjärtligt välkomna!