Sällskapets stadgar

1. Föreningens namn

Nyköpings Segelsällskap (NYSS), bildat i juni 1889, är en sammanslutning av seglingsintresserade medlemmar främst inom Nyköpings Kommun.


2. Ändamål och syfte

NYSS ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom att:

 • ge medlemmarna möjligheter att utveckla och odla sitt intresse för segling och båtliv
 • främja ökat intresse för segling, särskilt hos ungdomar
 • aktivt förvalta klubbholmen Broken, varvet och jollemarinan
 • tillvarata medlemmarnas intressen genom att vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer
 • främja medlemmarnas intresse att deltaga och representera NYSS på kappseglingar
 • samarbeta med övriga båtsportsällskap i Sörmland
 • med olika arrangemang inom NYSS ramverka för medlemmarnas trevnad
 • aktivt slå vakt om vår skärgårdsnatur

Sällskapet är medlem i Svenska Seglarförbundet.


3. Medlemskap

Medlem förbinder sig att ta del av och följa dessa stadgar och sällskapets regler och föreskrifter.


Medlem är den som första året erlägger fastställd inträdesavgift samt medlemsavgift, och därefter erlägger årlig medlemsavgift.


Närstående till medlem kan bli stödmedlem genom att erlägga fastställd avgift.


Skyldigheter

Medlem ska delta vid Sällskapets gemensamma aktiviteter för underhåll och förbättringar av anläggningar.


Styrelsen har rätt att utfärda arbetsplikt. Ej fullgjord arbetsplikt debiteras med den taxa som årsmötet beslutat.


Att vara medlem innebär att man godkänner Sällskapets regler avseende hantering av personuppgifter och GDPR.


Medlem ska ha lämplig försäkring vid deltagande i Sällskapets verksamhet, samt vid förvaring av båt på varvet som täcker egna och andras skador.


Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträda ur Sällskapet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt.


Medlem som inte erlägger fastställda avgifter, ej följer stadgarna, eller skadar Sällskapet kan uteslutas av styrelsen.


4. Beslutande organ

 1. Årsmöte och Extra årsmöte
 2. Allmänt möte
 3. Styrelsen


  5.Verksamhetsår

  Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår är 1 september – 31 augusti


  6. Avgifter

  Årsmöte kan besluta om olika avgifter för medlemmar före respektive från och med det år man fyller 20 år.


  7. Årsmöte

  Årsmöte ska hållas normalt under november månad, dock senast i december månad, på den plats styrelsen bestämmer.


  Styrelsen ska kalla medlemmarna senast två månader i förväg genom hemsidan och annons i ortstidningen.


  Styrelsen kan vid behov kalla till Extra årsmöte. Dagordningen kan anpassas, och vid brådskande fall kan kallelsetiden förkortas till minst tre veckor.


  Förslag till dagordning samt förslag från styrelsen ska publiceras på hemsidan senast en månad före årsmötet.


  Motioner från medlemmarna ska sändas till styrelsen senaste en månad före årsmötet.


  Styrelsens svar på motionerna publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.


  Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på mötet. Medlemmar har rösträtt från det år de fyller 15 år.


  Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie årsmöte:

  • Mötets öppnande
  • Fastställande av röstlängd för mötet
  • Fastställande av dagordning
  • Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
  • Val av ordförande för mötet
  • Val av sekreterare för mötet
  • Val av två justeringsmän, tillika röst-räknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
  • Godkännande av årsredovisning
  • Fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut om årets resultat
  • Föredragning av revisionsberättelse
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fastställande av budget, avgifter och arvoden
  • Val av ordförande för 1 år
  • Val av vice ordförande för 2 år
  • Fastställande av antalet ledamotsplatser i styrelsen
  • Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt eventuella fyllnadsval
  • Val av en revisor samt en suppleant för en tid av 2 år, och eventuellt fyllnadsval
  • Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en (1) utses till ordförande.
  • Propositioner (Förslag från styrelsen)
  • Motioner (Förslag från medlemmar)


  8. Allmänt möte

  Allmänt möte hålls när styrelsen eller revisor så finner påkallat, eller minst 1/10 av Sällskapets medlemmar skriftligen och med motivering gör framställning härom

  Kallelse till Allmänt möte skall annonseras på hemsidan och ortstidningen senast sex veckor i förväg.

  Motioner från medlemmarna ska sändas till styrelsen senaste en månad före Allmänna mötet. Styrelsens svar på motionerna publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.


  9. Styrelse

  Styrelsens uppdrag är att:

  • Leda den dagliga verksamheten
  • Företräda och representera Sällskapet
  • Förvalta Sällskapets ekonomi
  • Kalla till årsmöte
  • Upprätta förslag till årsredovisning och budget
  • Besluta om detaljerad budget
  • Fastställa regler och föreskrifter för verksamheterna
  • Tillsätta arbetsgrupper
  • Utse funktionärer


  Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Styrelsen utser sekreterare och kassör inom sig, samt ansvariga för Sällskapets verksamheter.


  Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott


  Styrelsen får adjungera ledamöter till styrelsen, vilka saknar rösträtt.


  Styrelsen beslutar om firmatecknare.


  Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet valda medlemmar är närvarande.


  Styrelsen ska för egen del besluta om arbetsordning för styrelsens arbete.


  10 Revision

  Sällskapets verksamhet granskas av två revisorer. Revisorernas berättelse samt förslag till årsredovisning bör publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.


  Revisorerna har rätt att av styrelsen ta del av alla handlingar som är nödvändiga för revisionen.


  Revisorerna ska följa god revisionssed.


  11 Valberedning

  Valberedningens förslag bör publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.


  12. Verksamheter

  Sällskapet har följande verksamheter:

  • Seglingsverksamhet
  • Ungdomsverksamhet
  • Varvet
  • Klubbholmen Broken


  Styrelsen beslutar om regler och föreskrifter för respektive verksamhet.


  13. Förtjänsttecken

  Sällskapet har instiftat följande förtjänst-tecken:

  • Hilmers Huggare,
  • Förtjänstmärket
  • Förtjänstplaketten

  vilka kan tilldelas medlemmar och utomstående. 


  Styrelsen beslutar om utdelning av förtjänsttecken. Kandidat till förtjänsttecken får ej

  närvara när frågan behandlas


  HILMERS HUGGARE

  Nämnda förtjänsttecken är avsett att utdelas till medlem som icke tidigare erhållit någon utmärkelse av Sällskapet men som visat god vilja och stort intresse för de uppgifter som anförtrotts denne. Tecknet kan också utdelas för utförd prestation av något slag. Högst två av detta hederstecken bör årligen utdelas.


  FÖRTJÄNSTMÄRKET

  Medlem som under tio år varit ordinarie ledamot av Sällskapets styrelse eller som under minst lika lång tid varit verksam med mer betungande verksamhets- eller kommittéarbete och som visat stort intresse för Sällskapets administrativa verksamhet kan tilldelas Sällskapets förtjänstmärke. Undantag från bestämmelsen kan göras i speciella fall efternoggrann prövning.


  FÖRTJÄNSTPLAKETTEN

  Förtjänstplaketten är Sällskapets högsta utmärkelse. Den kan tilldelas såväl Sällskapets medlemmar som utomstående.

  Medlem som tidigare erhållit Sällskapets förtjänstmärke och som genom fortsatt intresserat arbete för Sällskapet visat sig kvalificerad till högre utmärkelse kan tilldelas förtjänstplaketten. Plaketten kan även tilldelas medlem för utförd berömlig gärning eller seglingsbragd.


  Förtjänstplaketten kan även tilldelas utom Sällskapet stående person vilken genom donation eller på annat gjort sätt gjort Sällskapet stora tjänster eller som utfört berömlig gärning inom sjösportens område. Förtjänstplaketten utdelas i högst ett (1) exemplar årligen.


  14. Stadgeändring

  Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med enkel majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.


  15. Sällskapets upplösning

  Beslut om Sällskapets upplösning skall fattas med 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.

  Beslutas om upplösning tillfaller samtliga Sällskapets tillgångar Nyköpings Kommun att användas till seglingsfrämjande ändamål.

  Beslutet, jämte styrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, ska omedelbart tillställas Svenska Seglarförbundet..


  16. Stadgetolkning

  Mellan årsmöten tolkar styrelsen dessa stadgar.

  Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan i allmän domstol. Tvist om tillämpningen av dessa stadgar skall istället avgöras enligt Lagen om Skiljeförfarande.


  Uppdaterad efter årsmötet 2022

  Årsmöte 20 november 2023


  Nedan kan du klicka på länkarna för att ta del av underlagen till årsmötet.


  Protokoll


  Förslag till budget - samt detaljerad budget


  Förslag till avgifter


  Förslag till verksamhetsplan


  Förslag till årsredovisning.
  Valberedningens förslag var följande:


  Ordförande (1 år) - Magnus Leivik (omval)

  Vice ordförande (2 år): Oskar K (omval)


  Ledamöter

  Kassör (1 år): Daniel Ekstrand (omval men nytt ansvarsområde)

  Sekreterare (2 år): Per Sandberg (omval)

  Brokenförvaltare (2 år): Henrik Landqvist (omval)

  Eskader (2 år) Magnus Gustafsson (nyval)


  Revisor (2 år): Göran Jonsson (omval)


  Övriga uppdrag är inte uppe för att väljas vid detta årsmöte  Förslag till dagordning


  • Mötets öppnande
  • Fastställande av röstlängd för mötet
  • Fastställande av dagordning
  • Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
  • Val av ordförande för mötet
  • Val av sekreterare för mötet
  • Val av två justeringsmän, tillika röst-räknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
  • Godkännande av årsredovisning
  • Fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut om årets resultat
  • Föredragning av revisionsberättelse
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fastställande av budget, avgifter och arvoden
  • Val av ordförande för 1 år
  • Val av vice ordförande för 2 år
  • Fastställande av antalet ledamotsplatser i styrelsen (se valberedningens förslag ovan)
  • Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt eventuella fyllnadsval
  • Val av en revisor samt en suppleant för en tid av 2 år, och eventuellt fyllnadsval
  • Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en (1) utses till ordförande.
  • Propositioner (Förslag från styrelsen)
  • Motioner (Förslag från medlemmar)

  Årsmötesprotokoll

  2022

  2019

  2021

  2020